คล็อก คล็อก ทเวนตี้โฟร์ (ClockClock 24) โดยฮิวแมนตั้งแต่ปี1982 เปลี่ยนการบอกเวลาแบบดั้งเดิมให้แปลกใหม่โดยผสานอนาล็อกและดิจิตอลได้อย่างแยบยล นาฬิกา Twenty-four ผลิตเพื่อเปลี่ยนการบอกเวลาให้เป็นการเล่าเรื่องที่รวบรวมไว้ในจอแสดงผลแบบดิจิตอล นาฬิกาติดผนังที่แต่เข็มบอกเวลาแต่ละวงออกแบบให้สอดคล้องกัน เพื่อให้บอกเวลาเป็นแบบกลุ่มแทนที่จะเป็นแบบทีละชิ้น สามารถตั้งโปรแกรมให้บอกเวลาแบบ 12 หรือ 24 ชั่วโมงและมีโหมดการเคลื่อนไหว 3 แบบระหว่างแต่ละนาที: ธรรมดา ปานกลางหรือซับซ้อน

เยี่ยมชมเวปไซด์

สั่งซื้อจากสาขาเหล่านี้