RESERVOIR ได้รับแรงบันดาลใจจากการทางานและสุนทรียภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ในอดีต เป็นเครื่องมือที่ถูกสร้างขึ้นด้วยความแม่นยาโดยผู้ที่มีความหลงใหลในเรื่องของเวลาและการวัด เข็มเดียวซึ่งอยู่บนหน้าปัดของ RESERVOIR จะหมุนกลับมาเริ่มต้นใหม่ทุก 60 นาที เป็นจังหวะความเข้มข้นของชั่ว โมงเก่าที่ผ่านไปและเชื้อเชิญให้ใช้โอกาสจากชั่วโมงใหม่ที่มาถึง RESERVOIR เป็นกระจกสะท้อนยุคที่เครื่องมือที่ม ีความแม่นยาเริ่มเข้ามารับใช้สุภาพบุรุษ ด้วยการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะและสามกลไกนาฬิกาที่มีความซับซ้อน (complications) ภายใต้สัญลักษณ์ Swiss Made ได้แก่ การหมุนย้อนกลับมาเริ่มต้นใหม่ของเข็มนาที | เข็มชั่วโมงแบบกระโดด | การสารองพลังงาน ความหรูหราเข้มข้นที่ทุกสิ่งเป็นไปได้

เยี่ยมชมเวปไซด์

สั่งซื้อจากสาขาเหล่านี้